YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YAZ STAJLARI ve SUNUMLARI HAKKINDA

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YAZ STAJLARI

Yaz stajları, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürecindeki teorik bilgilerini, atölye ve laboratuar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla eğitim- öğretimin zorunlu bir parçasıdır.

Yaz Stajları Süresi Ne Kadardır?

Teknoloji Fakülte öğrencileri, diploma almaya hak kazanabilmeleri için, lisans öğrenimleri süresince Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, “Staj Yönergesi” kuralları çerçevesinde her biri 20 iş günü (I ve II. Kısım halinde) olmak üzere iki dönemde en az 40 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

Staja Ne Zaman Başlanabilir?

Öğrenciler, staja 4. yarıyıl (I. Kısım) ile 6. yarıyılı (II. Kısım) takip eden yaz dönemlerinde başlayabilir. Stajlar, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Ancak, yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan öğrenciler, yarıyıl içerisinde de stajlarını yapabilirler.

Hafta Sonları Staj Yapılabilir mi?

Bir haftadaki staj iş günü sayısı 5 gündür. Ancak kurumda cumartesi günleri de çalışılıyorsa staj gün sayısı 6 gündür. Kurumda pazar günleri çalışılsa bile, pazar günleri ve resmi tatil günleri staj iş gününden sayılmaz.

Stajda Devamsızlık Hakkı Var mıdır?

Staja fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır. Mazeretli nedeni ile de olsa devam edilemeyen staj günleri, toplam staj gününden düşülür.

Staj Yapılacak Yerde Aranan Şartlar Nelerdir ve Hangi Durumlarda Staj Kabul Edilebilir?

a) Yapılacak staj ilgili mühendislik bölümü alanında olmak şartıyla genel mühendislik uygulamaları ile işletme ve organizasyon konularını kapsamalıdır.

b) Staj, bölüm staj komisyonunun uygunluğunu kabul ettiği, alan ile ilgili yurt içi veya yurt dışı resmi veya özel kurumlarda yapılır.

c) Staj yapılacak kurumda çalışan sayısı 5 veya üzeri olmalı ve en az 1 mühendis (tercihen alanına yakın) bulunmalıdır.

d) Öğrenciler, bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayı ile stajlarının en fazla 20 iş gününü kendi fakültesinde yapabilirler.

e) Stajını fakültede yapmak isteyen her 5 öğrenciye, 1 öğretim elemanı görevlendirilir.

f) İş yeri tarafından başarısız sayılan veya bölüm staj komisyonu tarafından stajı kabul edilmeyen öğrenci, stajını yenilemek zorundadır.

g) Öğrenci kendi mühendislik alanı ile ilgili bölüm staj komisyonunun staj yeri olarak uygun gördüğü bir iş yerinde çalışıyor ise, öğrenci staj için gerekli olan işlemleri tamamlamak kaydı ile çalıştığı kurumda staj yapabilir.

h) Bu yönergede bulunmayan hususlar bölüm staj komisyonunca karara bağlanır.

Stajla İlgilenen Hocalar Kimlerdir?

 • Prof. Dr. Engin AVCI
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAYKARA
 • Arş. Gör. Songül KARAKUŞ
 • Arş. Gör. Fırat ARTUGER

Bölüm staj komisyonu, staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapar, stajlarla ilgili programları ve esasları hazırlar, staj dosyası ve staj sicil fişlerini inceler ve bunları değerlendirir. Uygun veya yeterli görülmeyen stajlar, bölüm staj komisyonu kararıyla kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

Staj Dosyası ve Staja Başlama Nasıl İlerler?

 1. a) Öğrenci, staja başlamadan önce dönem sonu final sınavlarının sonuna kadar staj yapacağı kuruma bir dilekçe ile başvurarak staj yapabileceğine dair yazıyı alır ve staj dosyasının ilgili yerlerini doldurarak bölüm staj komisyonuna başvurur.
 2. b) Öğrenci, her staj dönemi için ayrı bir staj dosyası hazırlamalıdır.
 3. c) Her öğrenci staja başlamadan önce sigorta işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.
 4. d) Öğrenci, staj komisyonunca uygun bulunması halinde bölüm başkanlığınca onaylanan staj dosyasını, stajını yapacağı kuruma verir ve stajına başlar.
 5. e) Staja başlayan bir öğrenci, staj komisyonu veya bölüm başkanlığının izni olmadan staj yerini değiştiremez.
 6. f) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir.

Staj Sicil Fişi Nedir?

 1. a) Dekanlık tarafından her staj dönemi için verilecek resimli ve onaylı “Staj Sicil Fişi” öğrenci tarafından ilgili staj yerine teslim edilir.
 2. b) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyip imzaladıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına gönderir.

Staj Dosyasının Teslimi ve Değerlendirilmesi

 1. a) Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyasını ve staj raporunu staj dönemini takip eden eğitim-öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç on beş (15) gün içinde ilgili bölüm staj komisyonuna imza karşılığında teslim ederler.
 2. b) Staj dosyasını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönemki stajı kabul edilmez.
 3. c) Bölüm staj komisyonu her eğitim öğretim döneminin ilk 6 haftası içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler, karara bağlar ve staj sonuçları ilgili bölüm başkanlığınca ilan edilir.
 4. d) Bölüm staj komisyonu staj evraklarını değerlendirerek kabul edilen gün sayısını belirtir.
 5. e) Staj dosyaları komisyon tarafından incelendikten sonra, öğrenciler sözlü sınavına alınarak, stajları değerlendirilecektir.

Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya mecburdurlar. Grev, gösteri, sendikal faaliyet, yürüyüş veya işi yavaşlatma eyleminde bulunamazlar. Bunlara uymadıkları bildirilen öğrenciler hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Teslim Edilirken Dikkat Edilecekler Nelerdir?

 • Staj defteri ciltlenmiş, tam olarak doldurulmuş ve düzenli sırada iletilmelidir.
 • Gizli belge staj yapılan firma tarafından imzalanmış mühürlenmiş olarak bölüme teslim edilmelidir.
 • Teslim edilirken imza atılması gerekmektedir.

Staj Sunumunda Dikkat Edilecekler Nelerdir?

 • Staj sunumuna laptob ile gelinmelidir. Duyurulan sınav yerine göre en azından staj sunum dosyası getirilmiş olmalıdır.
 • Sunumda yapılan çalışmaların ekran görüntülerinin ve kodlarının yer alması gerekmektedir.
 • Sunum 15-20 sayfayı geçmeyecek şekilde özet olarak hazırlanmalı ve yapılan tüm çalışmaların yer alması gerekmektedir.
 • Sunum kısaca şirket tanıtımı, yapılan pratik işler, projeler ve staj kazanımlarını belirtir nitelikte olmalıdır.
 • Fakültemiz tarafından basılmış pencereli bölme içeren hazır kapak kullanılarak, ciltleme yapılacaktır.
 • İç kapakta Fırat Üniversitesinin amblemi, altında “Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi” ifadeleri büyük puntolarla ve ortalanarak yazılmalıdır. Bir alt satırda büyük puntolarla “STAJ DERSİ DOSYASI” ifadesi yer alacaktır. Hemen akabinde kapaktaki şeffaf pencereden görülebilecek biçimde BÖLÜMÜ, NUMARASI, ADI ve SOYADI ve defterin hazırlandığı ay ve yıl yazılmalıdır.
 • Firma/Kurum Yetkilisi tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış, Bölümümüz Staj Komisyonu üyesi tarafından onay imzasını taşıyan ve F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümüne hitaben yazılan sayfa yer almalıdır.
 • Öğrenci kaç gün staj yapmış ise her gün yapmış olduğu faaliyetleri özetleyen tablolar bulunmalıdır. Bu tabloların başında o haftaya ait tarih aralığı görülmelidir. Her tablonun altını staj yetkilisi günlük olarak imzalamış ve kaşelemiş olmalıdır.
 • Staj defterinin ve sunumun sonunda staj süresi sonunda, yapılan çalışmanın son durumu ve bu stajın öğrenciye kazandırdıklarından bahsedilmiş olması gerekmektedir.
 • Her gün kimlerin denetiminde ne işler yapılmışsa tek tek açıklanmalıdır. Bu açıklamalar yapılırken, her gün sabah ve öğle sonu ne işler yapıldığı belirtilmiş olmalıdır.
 • Çalışmaya başlamadan önce, verilen proje veya göreve ait ( yazılım/donanım araçların belirlenmesi, akış şeması, iş akışı, proje veya görevin tasarımı, vs.) planlaması yapılmış olmalıdır.
 • Çalışılan projenin konusu, karşılaşılan sorunlar, ne tür çözümler üretildiği açıkça yazılmış olmalıdır.
 • Varsa geliştirilmiş program kodları, üretim vb. gelişmeler yazılmış ve sunuma eklenmiş olmalıdır.
 • Defter ile birlikte verilen CD üzerinde yapılan çalışmalar ile ilgili animasyon, benzetim, video görüntülerinin ve ses kayıtlarının yer alması gerekmektedir. Defter tesliminde vermeyenlerin sunumda teslim etmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 21 = 28