İçeriğe geç

Yazılım Mühendisliğinin Temelleri Dersi İçin Öneriler

YMH 114 Yazılım Mühendisliğinin Temelleri dersi proje önerileri bu kısımdan duyurulacaktır. Bu başlık sürekli olarak güncelleneceği için sıklıkla takip edilmesinde fayda vardır.Bu derste seçilecek projenin geniş kapsamlı bir inceleme ve analiz içerecek şekilde raporlanması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Seçilecek proje, kapsamının genişliği ölçüsünde sonraki yıllarda görülecek ;

  • Yazılım Gereksinimleri ve Analizi
  • Yazılım Ekonomisi
  • Nesne Tabanlı Programlama
  • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
  • Yazılım Tasarım ve Mimarisi
  • Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi
  • Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular
  • Bitirme Projesi

gibi birçok dersi doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple seçilen projelerin bu durum dikkate alınarak seçilmesinde fayda olacaktır.

Aşağıda ders kapsamında incelenebileceğini düşündüğüm bazı konu başlıkları yer almaktadır. Öğrencilerimiz bu konulardan herhangi birini seçebileceği gibi kendi araştırmaları sonucunda bir proje konusu önerebileceklerdir. Önerdikleri proje kabul edildikten sonra çalışmalara başlanabilecektir. Yapılan proje önerileri, Tübitak vb. kurumlar tarafından “öncelikli alan” olarak belirlenen konular ve bunlara yakın olanlar arasından seçildiği için güncel çalışma alanlarını kapsamaktadır. Başlıklar görüleceği gibi geniş çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bazı başlıklar için bir çok farklı proje önerisi yapılabilir. İnceleme ve mevcut sistem analizlerinden sonra uygulamada farklı alanlara uyarlanabilir.

YMH114 dersi, birinci sınıf dersi olduğundan önerilen projelerin gerçekleştirilme zorunluluğu yoktur. Buradaki amaç yazılım yaşam döngüsünün her bir aşamasının detayları ile kavranması, güncel konular üzerinde araştırmalar yapılması, yazılım mühendisliği süreçlerinin öğrenilmesi yoluyla mesleğe iyi bir adım atabilmektir.

YMH 114 Yazılım Mühendisliğinin Temelleri dersi proje önerileri:

1-” Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri”. Tübitak tarafından da öncelikli alanlar arasında gösterilen bu çalışma alanında; veri tabanı ve güvenlik uygulamaları, veri tabanı yönetimi ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında Ar-Ge nitelikli açık kaynak çıktılara yönelik özgün araştırmalar hedeflendiği belirtilmiştir. Bu başlık altında amaç, hedefler ve üzerinde odaklanılması düşünülen başlıklar şöyle verilmiştir;
Çoklu-model veritabanları için veri modelleri
 Veriye aracısız erişim (Self Service Data Discovery)
 Veri hazırlama
 Farklı kaynaklardan gelen verinin birleştirilmesi
 Veri görüntüleme
 Veri analizi
 Yazılımsal veya donanımsal veritabanı hızlandırıcıları
 Veritabanları için güvenlik, kişisel mahremiyet, erişim kontrolü
 Bellek içi veritabanları
 Federe veritabanları
 Önbellekleme
 Dağıtık ve koşut veritabanları, bulut veri sistemleri, anahtar-değer veritabanları, büyük veriye yönelik veritabanı sistemleri, servis olarak veritabanı sistemleri
 Yapısal ve yapısal olmayan verileri saklamak için çözümler
o Çizge veri yönetimi, özel mimariler veya çizge ve sosyal ağ verisine özel uygulama odaklı veritabanı sistemlerio Çoklu-ortam veri yönetimi, özel mimariler veya çoklu-ortam verisine özel
uygulama odaklı veritabanı sistemleri
o Metinsel veri yönetimi, özel mimariler veya metinsel veriye özel uygulama odaklı veritabanı sistemleri
o Uzay-zaman (spatio-temporal) veritabanları
 Nesnelerin İnternetine yönelik hızlı veri akımı, algılayıcı ağları ve karmaşık olay işleme tabanlı veri mimarileri ve veritabanı sistemleri
 Belirsiz, olasılıksal ve kestirime dayalı veritabanları
 Kitle-kaynak (crowdsourcing), P2P’ye yönelik özel veritabanı sistemleri

2-“Bulut Bilişim Uygulamaları ve Bulut Bilişim Mimarileri Üzerine İnceleme”

Tubitak 1003 destekleri arasında da yer alan bu güncel konu başlığında şu hususlara yer verilmiştir:Hizmet odaklı bulut bilişim mimarileri, iş yazılımlarının bulut sunuculara taşınması, veri taşınabilirliği, sanallaştırma, bulut sunucuların ağa bağlanması ile değişen ağ yüklerinin modellenmesi, analizi ve yeni ağ yönetim politikalarının geliştirilmesine yönelik proje önerilerinin aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanması beklenmektedir.
● Hizmet odaklı bulut bilişim mimarileri
○ Hizmet olarak altyapı (IAAS – Infrastructure as a Service)
○ Hizmet olarak platform (PAAS – Platform as a Service)
○ Hizmet olarak yazılım (SAAS – Software as a Service)
● Mobil bulut hesaplama
● Çeşitli birim ve uygulama bağlantıları için ölçeklendirilebilir bulut tabanlı M2M (makineden makineye) sistemlerin tasarım ve gerçekleştirimi
● Federe bulut
● Özel, genel, karma bulutlar
● Sanallaştırma teknolojileri
● Enerji verimli bulut bilişim
● Açık bilim bulutu
● Bulut güvenliği ve mahremiyet
○ Doğrulama ve yetkilendirme
○ Bulut için şifreleme
○ Kimlik yönetimi
○ Veri kaybının engellenmesi
○ Güvenli hesaplama
○ Ulusal veri yönlendirmesi
● Verimli yedekleme yaklaşımları
● Bulutta yüksek başarımlı hesaplama
○ Yük dengeleme
○ Ölçeklenebilir zamanlama
○ Programlama modelleri
○ Benzetim çalışmaları
● WEB tabanlı bulut yönetim panelleri
● Bulut uygulamalarında iş akış yönetimi
● FPGA, GPU, APU (Accelerated Processing Unit) tabanlı bulut sistemleri tasarım ve gerçekleştirimleri
● Bulut ve nesnelerin interneti için yazılım tanımlı ağlar (Software-Defined Cloud Networks)

Verilen bu bilgiler ve başlıklar ışığında Bulut Bilişim hizmet türlerinden SAAS, PAAS ve IAAS hususunda hizmet odaklı bir yaklaşım sunan yazılım, platform ve altyapılar hakkında detaylı incelemeler ve araştırmalar yapılabilir. Bu gibi bir araştırma ilerleyen yıllardaki dersler ve projeleri düşünüldüğünde yol gösterici olacaktır.

3- “İnsan Bilgisayar Etkileşiminde Kullanılan Sistemlerin İncelenmesi ve Örnek Uygulamaların Analizleri”

İnsan Makina Etkileşimi (Human-Machine Interaction) disiplinlerarası bir alan olup, insanlar ile makinalar arasındaki bağlantıya odaklı, yazılım, donanım ve insan olaylarının incelenmesini hedeflemektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan-makina etkileşimi artmakta ve akıllı teknolojiler yaşamımızın her alanına hızla nüfuz etmektedir. İnsan-Makine iletişiminin kullanıldığı bazı alanlar, insan-bilgisayar etkileşimi, insan-robot-etkileşimi, robotik, yapay zeka, insansı robotlar ve eksoskeleton kontrol şeklinde sıralanabilir. İnsan-makine etkileşiminde temel ister, gerçek-zamanlı işletimdir ve insan-makina etkileşimini, aslında çok fazla ortak noktası bulunan, insan-bilgisayar etkileşiminden ayıran temel nokta da gerçek zamanlı çalışma zorunluluğudur.

Son yıllarda giderek artan bir ilgiye sahip olan insan-makina etkileşimi araştırmaları/çalışmaları fabrika, ulaşım, tıp, eğlence, savunma gibi sektörlerde ciddi Pazar payı elde eden sistemlerin gelişmesine öncülük etmiştir. İnsan-makina etkileşimin ana görev kategorileri “kontrol” ve “problem çözme” olarak ifade edilebilir. Kontrol, açık ve kapalı döngü aktivitelerin sürekli ve kesikli görevlerini içerirken, problem çözme ise öğrenme, planlama ve hata yönetimi benzeri bilişsellik içeren faaliyetleri kapsar.

Robotik ve Mekatronik – İnsan-Makina etkileşimi alanında güçlü ve yenilikçi AR-GE faaliyetlerini teşvik eden bu çağrı ile kontrol ve/veya problem çözme kategorilerinde gerçek zamanlı çözümlere dayalı, donanım, yazılım ve algoritma çalışmalarının desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Tübitak tarafından 1003 kapsamında yapılan son güncel çağrıda amaç ve hedefler ile ilgili şunlar verilmiştir:

Bu çağrının amacı, robotik ve mekatronik alanlarında insan-makina etkileşimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile bu kapsamda ülkemizde mevcut kuramsal ve uygulamaya dönük yetkinliklerin artırılması ve bilgi birikiminin oluşturulmasıdır.
Çağrı kapsamında aşağıda verilen konulardan en az birine odaklanan AR-GE nitelikli projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir:
• Yapay Zeka: Algılama-Motor-Konuşma becerileri; insan tanıma ve içeriksel bilgi edinimine yönelik modeller, robotik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bilişsel öğrenme
• İnsan-Makina arayüzleri: Hedef ve hareket tanıma, iletişim, konuşma ve ses tanıma, işitsel/görsel/duyusal veri analiz etme, anlama ve farklı formlarda karşılık vermeye yönelik hesaplamalı yöntemler
• Kinestezik algı ve makina dinamiklerini birleştiren mekanik tasarımlar ve kontrol algoritmalarını içeren fiziksel insan-makina arayüzleri/etkileşimi
• Haptik arayüzler, tele-operasyon
• İnsansı robotlar, insan-robot öğrenmesi
• Biyonik Uygulamalar: Vücuttan alınan sinyaller (EEG, EMG vb.) ile kontrol• Bedensel performans arttırmaya ve/veya bedensel engel gidermeye ve rehabilitasyona yönelik eksoskeleton sistemler.

4- “Mobil Uygulamalar-Yeni Nesil Mobil Uygulama Geliştirme Araçları”

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
E-mobil platformları, akıllı telefon ve tablet uygulamaları
Kötü amaçlı içerik, yazılım, virüs vb. saldırılara karşı kullanıcıyı ve mobil cihazı koruyan uygulamaların geliştirilmesi
Askeri durumsal farkındalık ve komuta kontrol uygulamaları
Tüketici elektroniğine yönelik uygulamalar
Oyun teknolojileri, sosyal medya uygulamaları
Lokasyon bulma sistemleri ve uygulamaları
Mobil-to-Pbx uygulamaları
Cep telefonu ile otomasyon uygulamaları
Mobil elektronik imza uygulamaları
Android OS geliştirme

5-“Bilgi Güvenliği Sistemleri Araçlarının İncelenmesi ve Yeni Nesil Güvenlik Uygulamalarının Analizi “
Bilişim sistemlerinde güvenlik zafiyetlerini tespit, raporlama ve/veya önleme amacıyla geliştirilecek yazılım ve donanım tabanlı çözümleri hedefleyen projeler bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin bilgi birikimi ve farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim ve denetim yazılım uygulamaları da aynı şekilde değerlendirmeye alınacaktır. Bu amaca yönelik olarak, proje çıktılarının aşağıdaki belirtilen gereksinimler dahilinde olması hedeflenmektedir.

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
– Zararlı Yazılım Tespit Araçlarının Geliştirilmesi:
o Zararlı Yazılımların Dinamik Analizi: Zararlı yazılımların dinamik olarak analizini yapacak, sıfırıncı gün saldırılarını (zero-day attacks) tespit edecek altyapı, yöntem ve yazılım araçlarının geliştirilmesi,
o Zararlı Yazılım İmza (Signature) Veri Tabanlarının Oluşturulması: Sürdürülebilir bir imza veri tabanının oluşturulması için gerekli altyapının ve yazılım araçlarının geliştirilmesi.
– İzleme Araçları: Ağ trafiğini ve sistem aktivitelerini gerçek zamanlı izleyen, anormallikleri tespit eden, raporlayan yazılım araçlarının geliştirilmesi.
– Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma (DDoS) Saldırılarını Tespit ve Etkisiz Bırakma:
o Yüksek bant genişlikli saldırılara karşı koruma sağlayan donanım ve yazılım sistemlerinin geliştirilmesi,
o Test amaçlı yüksek bant genişlikli zararlı/normal ağ trafiği yaratan ve değişik test senaryolarını uygulayabilen donanım ve yazılım sistemlerinin geliştirilmesi.
– Yazılımlardaki Güvenlik Zafiyetlerinin Tespiti ve Raporlanmasına Yönelik Yazılım Araçları:
İşletim sistemi ve uygulama kodlarının sistematik güvenlik testlerini gerçekleştirecek, açıkların bulunmasını ve raporlanmasını sağlayacak yazılım araçlarının geliştirilmesi.

– Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetim Yazılım Araçları: Bu alanda geliştirilecek ürünlerin aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenmektedir.
o Bilgisayar sistemlerinde hâlihazırda tutulan günlük (log) verilerinin etkin bir şekilde toplanması, birleştirilmesi, analizlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
o Toplanan verilerin büyük veri sistemi içerisinde saklanması ve işlenmesi,
o Toplanan verilerin görselleştirilmesi.
– Adli Bilişim Yazılım Araçları: Bilişim suçlarının tespiti amacıyla aşağıda yer alan konulara yönelik sistemlerin geliştirilmesi;
o Sabit disk ve hafıza imajı alma araçları,
o İmaj dosyaları üzerinde etkin adli analiz yapma araçları,
o Veri kurtarma araçları.
– Güvenlik Eğitim Uygulamaları: Bilgi güvenliği alanında çalışan personelin yetkinliğini geliştirmek ve ölçmek amacıyla kullanılacak, aşağıda muhtemel özellikleri listelenen eğitim yazılım araçlarının geliştirilmesi;
o Mevcut senaryoları olan ve yeni senaryoların dinamik olarak eklenebilen,
o Multimedya içerikle desteklenebilen,
o Uzaktan öğrenimi destekleyen,
o Etkileşimli çalışan.
– Bilgi Güvenliği Denetleme Yazılım Araçları: Bilgi güvenliği yönetim süreçlerinin denetimlerinin planlanması, denetlenmesi, raporlaması ve izlenmesi hususunda yazılımların geliştirilmesi.

6-“Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar”
Son dönemde gelişmekte olan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) ekosistemi kapsamındaki makineler arası (M2M) iletişim uygulamalarına yönelik; geleneksel yaklaşımların ötesinde özgün araştırmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda önemli kuramsal çalışmalardan laboratuvar düzeyine kadar geniş bir spektrumda yeni teknolojiler önerilmektedir. Özellikle, nesnelerin interneti ekosistemi için iyileştirme, geliştirme, yeni örnek modeller oluşturma ve yaygınlaştırma gereksinimleri bulunmaktadır. Nesnelerin İnterneti kapsamında yazılım, donanım ve sistemler için etkin ve güvenilir iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Makineler arası iletişim teknolojilerinin kullanıldığı sağlık, enerji, ulaşım, savunma, endüstri, vb. alanlarına yönelik yenilikçi çözümler ülkemizin gelişen Ar-Ge vizyonu açısından önem taşımaktadır.
Yeni nesil M2M haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi;
• İletilen birim veri başına harcanan enerjiyi en aza indiren; yüksek veri hızlı, düşük gecikmeli, yüksek batarya/sistem/ağ ömürlü, gürbüz, güvenilir, bilgi güvenliğini dikkate alan; uluslararası standartlara uyumlu, dağıtık, ölçeklenebilir, ağda taşınan trafik miktarını dengeleyen, ve uygulamaya özgü olarak kriterlerini yerine getiren özgün yazılım ve donanım platformlarının gerçekleştirilmesi,
• M2M iletişim ağlarında öz örgütlenme (self-organizing network-SON), kaynak ve hareketlilik yönetimi,
Kapalı veya açık ortam için konumlandırma teknikleri;
• RF, optik, akustik, vb. teknolojileri kullanan ve konumlama hatası hedeflenen M2M uygulaması için kabul edilebilir sınırlar dahilinde konumlandırma sistemlerinin geliştirilmesi,
Enerji hasadıyla eniyilenmiş iletişim teknolojileri;
• Güneş enerjisi, titreşim, rüzgar, ısı, RF vb. enerji kaynaklarından hasat edilebilecek enerjiyi dikkate alan M2M uygulamalarına yönelik özgün yazılım, donanım ve sistemlerin geliştirilmesi

7- “Gömülü Sistemler-Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamaları”

Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamalarını içerebilecek bu başlık ve projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Çevresel sensörlerin entegre edildiği gözleme yönelik akıllı sistemler
* Akıllı ev, şehir, sayısal pano, bilgilendirme sistemleri
* Eğitime yönelik akıllı sınıf, tahta ve benzeri uygulamalar
* Savunma sektörüne yönelik güdümlü sistemler, biyogüvenlik
* Hasta takip ve tıp elektroniği sistemleri

8- Büyük Veri (Big Data) ve Yenilikçi Bilgi Keşif Yöntemleri (Veri Madenciliği ve Veri Depolama)
Büyük veri, geleneksel veri saklama ve işleme teknolojileri ile saklanması ve işlenmesi mümkün olmayan ölçüde büyük, çeşitli ve karmaşık veri olarak tanımlanabilir. Büyük verinin temel özellikleri hacim, çeşitlilik, hız, değişkenlik, güvenilirlik (veracity), izlenebilirlik (provenance) ve karmaşıklık olarak sıralanabilir. Büyük veri ile ilgili temel sorunlar büyük verinin edinilmesi, filtrelenmesi, serileştirilmesi, sıkıştırılması, yönetimi, saklanması, modellenmesi, üzerinde arama yapılması, paylaşılması, aktarılması, çözümlemesi ve görüntülenmesini içermektedir. Bütün bunlarla ilgili sistemlerin (algoritma, donanım ve/veya entegrasyonları) gerçek zamanlı ve koşut sistemlerde tasarlanıp uygulanması gün geçtikçe daha fazla önem arz etmektedir. Sürekli gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte büyük verinin kapsamı ve ortaya çıkardığı sorunlar da değişmektedir. Büyük veriden faydalı bilgilerin çıkartılması için gelişmiş çözümleme yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu da mevcut teknolojilerin büyük ölçekli ve karmaşık veri kümelerinde kullanımı için geliştirilmesi ve büyük verinin özelliklerine uygun yenilikçi çözümleme yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Çağrı kapsamında Büyük Veri alanına yönelik Ar-Ge niteliği olan yenilikçi araştırmalar ve uygulamalar hedeflenmektedir. Araştırma alanları mühendislik, istatistik ve matematik gibi disiplinlerdeki gelişmeleri hedeflerken, uygulama alanları da birçok disiplini (sosyal bilimler, mühendislik, sağlık, fen bilimleri, finans vb.) hedeflemektedir. Büyük veri sistemleri ve Veri tabanlarında Bilgi Keşif Yöntemlerine Yönelik Projeler aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanacaktır:
Veri yapısını inceleme yöntemleri
• Ön işlemede serileştirme ve sıkıştırma algoritmaları,
• Büyük Veri ayıklama algoritmaları,
• Akan veri önişleme başarımı – benchmark oluşturma,
• Akan veri önişlemede ölçelenebilirlik,
• Yazılım tanımlı veri saklama yöntemleri
Yenilikçi, seçme, ayıklama, önişleme yöntemleri
• Önişleme araçları (Flink, Storm Spark gibi) geliştirme,
• Nesnelerin interneti (IoT, M2M) verilerinin elde edilmesi,
• Yüksek başarımlı hesaplama ve/veya gerçek zamanlı sistemler için yenilikçi yaklaşımlar,
• Akıllı veri toplama yöntemleri
Yenilikçi veri madenciliği yöntem ve algoritmaları
• Veri madenciliğinde veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamalar,
• Yeni veri madenciliği modellerinin ve uygulamaların geliştirilmesi
• *Yenilikçi veri dönüşümü yöntemleri

Özel kaynaklardan veri madenciliği
• Tıp ve eczacılıkta veri madenciliği,
• Biyoteknolojide veri madenciliği,
• Meteorolojide veri madenciliği,
• Kablosuz sistemler için veri madenciliği,
• Internet ve sosyal ağlardan veri madenciliği,
• Tarımda veri madenciliği,
• Modelleme, görselleştirme, kişiselleştirme ve öneri sistemleri için veri madenciliği,
• Nesnelerin internetinde (IoT), M2M veri madenciliği
Otomatik geri getirme (retrieval) ve veri madenciliği
• Otomatik bilgi çıkarımı,
• Çoklu ortam arşivlerinden otomatik geri getirme,
• Otomatik telif hakkı ihlali tespiti,
• Otomatik konsept tespiti, sınıflandırma ve özet çıkarımı

9- Robotik ve Mekatronik-Sektörel Robotik Uygulamalar 

Sektörel Robotik Uygulamalar
* İmalat, inşaat, tarım, sağlık, taşımacılık sektörlerinde kullanılmak üzere hizmet robotlarının prototipleri
* Halihazırdaki sistemler ve yapılarla entegrasyonun sağlanması
* Modüler, yeniden kullanılabilir ve kolay kullanılır olması
İnsansı (Humanoid) Robotlar
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Yapay zeka temelli robotik uygulamalar
* Sektörel ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve pilot olarak uygulanmış yapay zeka temelli sistemler
* Ev ve hasta bakımına yönelik robotlar
* Davranış terapisinde kullanılabilecek robotlar
* Engelliler için hareketlilik (mobility) robotları

10- Web Tabanlı Güncel Uygulama Geliştirme Ortamları ile Örnek Uygulamaların Geliştirilmesi ve Analizi

Çeşitli sektörlere yönelik olarak gerçekleştirilen uygulamalar web tabanlı ve mobil teknolojileri kapsayacak şekilde geliştirilmektedir.

E-Finans, E-Devlet, E-Kamu, E-Sağlık vb. uygulamalar ve geliştirilmeleri
ERP, MIS, CRM uygulamalarının analizleri

Öneri olarak yukarıda 10 maddede sunulan başlıklar genel çalışma alanlarını ifade edecek şekilde kapsamlı başlıklardır. Her bir öğrencimiz bu başlıklar altında araştırmalarını yapıp projelerini daha somut, daha küçük, spesifik olarak ifade edebilir. Bu sebeple örnek teşkil etmesi açısından somut proje önerileri de bu kısımda tarafımca paylaşılacaktır. Yalnız burada ilerleyen zamanlarda paylaşacağım bu önerilerle sınırlı kalınmaması önerilir.

Ayrıca konu ile ilgili yol gösterici olacağını düşündüğümden Tubitak tarafından yazılım projeleri yarışması kapsamında yarışma kategorisi olarak belirlenen başlıkları da buraya tekrar almak istiyorum. Yazılım yarışmalarındaki kategoriler şöyle:

1. Bilimsel Çözümler: Paralel İşleme, Büyük Veri, Makine İşletimi, Yapay Zeka, Veri Tabanı, Gömülü Sistemler vb. alanları kapsar.

2. Akıllı ve Teknolojik Çözümler: Eğitim, Sağlık, E-Devlet, Güvenlik Uygulamaları ile Yaşam Kolaylaştırıcı Çözümler vb. alanları içerir.

3. Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları: Mobil Uygulamalar, Sosyal Ağlar, Oyun, İletişim vb. alanları içerir.

4. Açık Kaynaklı Yazılım Uygulamaları: Standish Group tarafından yayınlanan 2008 tarihli bir rapora göre açık kaynak yazılımlar tüketicilere yılda 60 milyar dolar büyüklüğünde tasarruf sağlamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açık kaynak yazılım kullanarak ciddi tasarruflar sağlayabilirler. Bu amaçla bu yılki temalardan birisi “açık kaynak yazılım uygulamaları” olarak seçilmiş ve bu konuda farkındalığın oluşması amaçlanmıştır.

Açık kaynak yazılım projeleri, kaynak kodları açık olan herhangi bir yazılım projesi olabilir. Ancak bu alanda proje başvuruları, geliştirilen yazılımın etkisi ve teknik derinliği gözönünde tutularak değerlendirilecektir. Yeni geliştirilecek açık kaynak yazılım projeleri ve örneğin Apache (bkz.www.apache.org) benzeri açık yazılım projelerine yapılan katkılar etkisi yüksek projeler olarak değerlendirilecektir.

Açık kaynak yazılım projeleri uygulanabilirlik, potansiyel etki (yeniden kullanılabilirlik, popülerlik, vb.), yenilik, teknik derinlik ve olgunluğa benzer kriterlere göre değerlendirilecektir.

Tarih:Genel

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 + 2 =